× Q 翻訳類語辞典

戦闘犠牲者  

損耗人員

そのほかの「戦闘」で始まる語句・表現

戦闘 戦闘の場 戦闘中であること 戦闘員 戦闘服 戦闘機 戦闘機の単機出撃 戦闘機の銃座 戦闘機乗り 戦闘的 戦闘的な 戦闘的な人 戦闘的に 戦闘行為 戦闘部隊 戦闘隊形


ツイート